English    
  首页 |  产品列表 | OEM搜索 |  热门产品 |  关于我们 |  公司服务 |  联系我们 |  展会展示 产品搜索:
 
 产品分类
大连道依茨
   BFM1013
   BFM2012
更多机型
   FL912
   FL913/BFL913C
   D914
   BFL413/513
   BFL1011
   BFM2011
  
   TCD 2012
  
   TCD2013
   BFM1015
   TCD 2015
   226B
  
  
  
  
  
适用 VOLVO
  
  
  
   D7D EC240B
   EC210
   EC 290B
   TAD 7220 VE
  
   TAD 750 VE
   B12,D12
   B7
  
  
道依茨法尔
  
  
  
  
汉格斯特
其他
  
  
  
三一重工
帕金斯
  
林德

北京敦福盛贸易有限公司

Tel:+86-10-80780766

Fax: +86-10-64124766

E-mail: info@denfosn.com

Web: www.denfosn.com    
    
     
    
 
首页 >> 热门产品

道依茨 BFL2011 / BFL1011 进气管垫 OEM NO: 04102120 / 04102622

APPLY TO DEUTZ TCD2015 V06 TURBOCHARGER OEM NO:04264453 / 04265279

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012前盖(机油泵) OEM No:04258382 / 04502445

道依茨 高压油泵 TCD2015 OEM NO: 04262056 BOSCH:0414755016

DETUZ TD 3.6 水泵 OEM NO:04127358 / 04129090

APPLY TO VOLVO D13F Injector VOLVO No: 21371673 DELPHI No. BEBE4D24002

道依茨 TCG8V 2015 水泵 0293 7467 / 0293 1394

道依茨DEUTZ TCD2012 发电机28V/80A OEM: 01183191/ 01182399 / 0118 3604 / VOLVO OEM NO: 21801402 / 9234944.2402

道依茨 F4M1011 修理包 OEM NO:02931741 / 02931141

适用于道依茨DEUTZ TCDL2013 4V缸盖总成: 04905686 / 04905941 / 0491 0979

道依茨 BF4M2012 线束 OEM NO: 04215204 / 04194927 / 04199956

道依茨 TCD 2013 / TCD 2012 燃油粗滤器 OEM NO: 0450 6917 / 0450 4439 / 0429 5420

道依茨 TCD4L2013 2V / TCD6L2013 2V 控制板 道依茨号: 6010 0000 / 0419 4892

适用于道依茨DEUTZ BF6M2012C 单体泵 BOSCH .0414750003 DEUTZ :02112707

适用于道依茨 DEUTZ BFM1013 单体泵 OEM No: 02112706 BOSCH :0414750004

道依茨DEUTZ BF6M2013C 输油泵 OEM NO 04503574 / 02113814 / 02113801 / 02113755 / 02112560 / 02112674

道依茨BFM1012 输油泵 OEM No:02112672 / 04503572

适用于道依茨DEUTZ BFM1013输油泵: 02112671/ 04503571/ 02113798

道依茨DEUTZ TCD2013/ 2012 控制块 OEM NO: 02113830/ 02113724/ 04298582 BOSCH: F00BC80045

道依茨 TCD 2012 L04 2V 缸盖 OEM NO: 0429 7766 / 0429 2631 / 0428 5945

首页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 最后一页

电话:+86-10-80780766 传真: +86-10-64124766 Email:info@denfosn.com Web: www.denfosn.com

 Copyright by 北京敦福盛贸易有限公司.